Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Administrator danych osobowych :
  NZOZ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ
  ul. KOLEJOWA 11 62-510 KONIN
  NIP 665-105-26-62
 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności leczniczej, ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych – w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, świadczenia innych usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi w NZOZ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LEKARSKIEJ
 3. Udostępnianie danych: Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 4. Profilowanie danych
  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  • 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • 30 lat gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników oraz w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • 22 lata dane dotyczące dzieci do ukończenia 2 roku życia,
  • 5 lat skierowania od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza
  • 2 lata skierowania licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie.
 7. Prawa pacjenta w zakresie przetwarzania danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo ich sprostowania i uzupełnienia
  • prawo do uzyskania informacji:
  • czy zbiór danych istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
  • administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie
  • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, gdy była wyrażona,
 8. Prawo do przenoszenia danych:
  Dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w urządzeniach i systemach informatycznych, przekazywanych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego( np. pdf., doc.) i nie obejmują żadnych dokumentów w postaci papierowej. Dotyczy danych osobowych, które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub umowę, których stroną jest pacjent. W celu uzyskania dokumentacji medycznej osoba upoważniona powinna wystąpić do Administratora o jej udostępnienie.
 9. Prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Prawa wyżej wymienione nie znajdują zastosowania wobec przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej w związku z udzielaniem świadczeń medycznych.
 10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia)
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust.2 lit. h, lit. i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Podstawę prawną przetwarzania w zakresie takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, płeć, PESEL stanowi: Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia)
  • wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a NZOZ Pracownią Diagnostyki Lekarskiej (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
  • ochrona Pani/Pana żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej(art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia)
  • cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NZOZ Pracownia Diagnostyki Lekarskiej lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana interesy lub Pani/Pana podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia)
  • wykonanie obowiązku prawnego przed NZOZ Pracownią Diagnostyki Lekarskiej (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego;
  • Ustawa o służbie medycyny pracy;
  • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  • Ustawa o publicznej służbie krwi;
  • Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • Ustawa o leczeniu niepłodności.
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Dbamy o dane naszych klientów zgodnie z Rozporządzeniem RODO.